Ngành Hải dương học

372

Đại dương và biển cả chiếm đến 70% bề của mặt trái đất, tạo nên một thế giới đa dạng với nhiều loài sinh vật và các hiện tượng tự nhiên đặc biệt. Ngành hải dương học ra đời với mục đích khám phá, nghiên cứu và bảo vệ các hệ sinh thái biển, đồng thời tìm cách sử dụng bền vững các tài nguyên từ đại dương.

nganh hai duong hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành hải dương học (Oceanography) là lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến đại dương, biển, vùng ven biển và các vùng nước lân cận. Ngành hải dương học đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực khác nhau như vật lý, hóa học, sinh học và địa chất, nhằm tìm hiểu về đặc tính của nước biển, động thực vật, sự phân bố động vật và các quá trình sinh thái trong hệ sinh thái đại dương.

Ngành Hải dương học đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của con người đến môi trường biển. Các chuyên gia hải dương học có thể làm việc tại các tổ chức nghiên cứu, đại học, các cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu đại dương, khai thác tài nguyên biển, quản lý môi trường biển và các hoạt động khác liên quan đến đại dương và biển cả.

Ngành Hải dương học có mã ngành là 7440228.

2. Các trường có ngành Hải dương học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Hải dương học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Hải dương học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Hải dương học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Hải dương học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Hải dương học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 51
a Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
b Khoa học xã hội – Kinh tế – Kỹ năng 5
6 Pháp luật đại cương 3
7 Kinh tế đại cương 2
8 Tâm lý đại cương 2
9 Phương pháp luận sáng tạo 2
c Toán – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường 35
10 Vi tích phân 1B 3
11 Vi tích phân 2B 3
12 Đại số tuyến tính 3
13 Xác suất thống kê 3
14 Thực hành vi tích phân 1B 1
15 Thực hành vi tích phân 2B 1
16 Vật lý đại cương 1 (Cơ – nhiệt) 3
17 Vật lý đại cương 2 (Điện từ – Quang) 3
18 Thực hành Vật lý đại cương 2
19 Hóa đại cương 1 3
20 Hóa đại cương 2 3
21 Sinh đại cương 1 3
22 Sinh đại cương 2 3
23 Môi trường đại học 2
24 Giới thiệu ngành Hải dương 3
d Tin học 3
25 Tin học cơ sở 3
e Ngoại ngữ 12
26 Anh văn 1 3
27 Anh văn 2 3
28 Anh văn 3 3
29 Anh văn 4 3
f Giáo dục thể chất 4
30 Thể dục 1 2
31 Thể dục 2 2
g Giáo dục quốc phòng – an ninh 4
32 Giáo dục quốc phòng – an ninh 4
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
a Kiến thức cơ sở ngành 40
33 Hàm phức 2
34 Phương pháp tính 3
35 Các phương pháp toán lý 3
36 Lập trình ứng dụng 3
37 Cơ chất lỏng 3
38 Thiên văn học đại cương 2
39 Hải dương học đại cương 2
40 Khí tượng học đại cương 2
41 Thủy văn học đại cương 2
42 Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên 3
43 Nhập môn tương tác đại dương – khí quyển 2
44 Động lực học lưu chất địa vật lý 3
45 mô hình số của các dòng địa vật lý 2
46 Các phương pháp khai thác dữ liệu I 2
47 viễn thám và GIS 3
48 Thực tập thực tế HD, KT & TV 1
49 Ô nhiễm môi trường 2
b Kiến thức chuyên ngành
b1 Chuyên ngành Hải dương học
Các học phần bắt buộc 18
50 Cơ sở địa mạo địa chất biển 2
51 Cửa sông đại cương 2
52 Hải lưu 2
53 Cơ học sóng nước 2
54 Thủy triều 2
55 Các chuyên đề hải dương 2
56 Hải dương học thực hành 4
57 Các công cụ mô hình hóa trong hải dương 2
Các học phần tự chọn 12
58 Vận chuyển trầm tích 2
59 Hóa học biển 2
60 Sinh thái biển 2
61 Hải dương học Biển Đông 2
62 Quản lý biển – Kinh tế biển 2
63 Vật lý biển 2
64 Sóng mặt đại dương 2
65 Tài nguyên môi trường biển và biến đổi khí hậu 2
66 Chu trình sinh địa hóa 2
67 Các phương pháp khai thác dữ liệu 2 2
68 Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn 2
69 Khí tượng lớp biển 2
70 Khí hậu nông nghiệp 2
71 Các phương pháp thống kê trong khí hậu 2
72 Thủy văn nông nghiệp và đô thị 2
73 Tính toán thủy văn 2
74 Dự báo thủy văn 2
75 Thủy văn môi trường 2
76 Địa lý học tự nhiên 2
b2 Chuyên ngành Khí tượng học
Các học phần bắt buộc 16
77 Nhiệt động lực học khí quyển 2
78 Khí tượng động lực 3
79 Khí tượng synop 2
80 Khí hậu học và khí hậu Việt Nam 2
81 Các chuyên đề khí tượng 2
82 Khí tượng thực hành 3
83 Các công cụ mô hình hóa trong khí tượng 2
Các học phần tự chọn 12
84 Khí tượng lớp biên 2
85 Dự báo số trị 2
86 Khí hậu nông nghiệp 2
87 Khí tượng hàng không 2
88 Khí tượng nhiệt đới 2
89 Dự báo thời tiết bằng phương pháp số 2
90 Khí hậu đại dương và tương tác biển khí 2
91 Vi khí hậu 2
92 Các phương pháp thống kê trong khí hậu 2
93 Đối lưu khí quyển 2
94 Hải dương học Biển Đông 2
95 Quản lý biển – Kinh tế biển 2
96 Tài nguyên môi trường biển và biến đổi khí hậu 2
97 Chu sinh sinh địa hóa 2
98 Các phương pháp khai thác dữ liệu 2 2
99 Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn 2
100 Thủy văn nông nghiệp và đô thị 2
101 Dự báo thủy văn 2
102 Địa lý học tự nhiên 2
b3 Chuyên ngành Thủy văn học
Các học phần bắt buộc 18
103 Động lực học sông ngòi 2
104 Thủy lực 3
105 Thủy văn lưu vực 2
106 Các chuyên đề thủy văn 2
107 Thủy văn thực hành 3
108 Địa lý, địa chất thủy văn 2
109 Sinh thái thủy văn vùng cửa sông 2
110 Các công cụ mô hình hóa trong thủy văn 2
Các học phần tự chọn 12
111 Thủy văn nông nghiệp và đô thị 2
112 Tính toán thủy văn 2
113 Dự báo thủy văn 2
114 Mô hình thủy văn, thủy lực 2
115 Đo đạc thủy văn 2
116 Thủy văn môi trường 2
117 Chính trị sông 2
118 Quản lý tài nguyên nước 2
119 Vận chuyển trầm tích 2
120 Hải dương học Biển Đông 2
121 Quản lý biển – Kinh tế biển 2
122 Tài nguyên môi trường biển và biến đổi khí hậu 2
123 Chu trình sinh địa hóa 2
124 Các phương pháp khai thác dữ liệu 2 2
125 Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn 2
126 Thủy văn nông nghiệp và đô thị 2
127 Dự báo thủy văn 2
128 Địa lý học tự nhiên 2
b4 Chuyên ngành Hải dương – Khí tượng – Thủy văn
Các học phần bắt buộc 18
129 Động lực học môi trường biển 2
130 Các quá trình vùng ven bờ 2
131 Động lực học môi trường khí quyển 2
132 Động lực học sinh thái thủy – hải văn vùng ven bờ 2
133 Các chuyên đề hải dương, khí tượng và thủy văn 3
134 Thực tập thực tế chuyên ngành 4
135 Các công cụ mô hình hóa 3
136 Các học phần tự chọn 12
137 Dự báo khí tượng 2
138 Vận chuyển trầm tích 2
139 Quản lý biển – Kinh tế biển 2
140 Vật lý biển 2
141 Sóng mặt đại dương 2
142 Tài nguyên môi trường biển và biến đổi khí hậu 2
143 Chu trình sinh địa hóa 2
144 Các phương pháp khai thác dữ liệu 2 2
145 Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn 2
146 Khí tượng lớp biên 2
147 Khí hậu nông nghiệp 2
148 Khí tượng hàng không 2
149 Khí tượng nhiệt đới 2
150 Các phương pháp thống kê trong khí hậu 2
151 Thủy văn nông nghiệp và đô thị 2
152 Tính toán thủy văn 2
153 Dự báo thủy văn 2
154 Thủy văn môi trường 2
155 Địa lý học tự nhiên 2
156 Cơ sở địa mạo địa chất biển 2
c Kiến thức tốt nghiệp 10
157 Khóa luận tốt nghiệp 10
158 Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp ứng với một trong 4 chuyên ngành 10

5. Việc làm ngành Hải dương học sau khi ra trường

Ngành hải dương học cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp trong nhiều lĩnh vực liên quan đến biển và đại dương. Các lĩnh vực có thể kể đến bao gồm khai thác tài nguyên biển, nghiên cứu môi trường biển, bảo vệ đại dương, kinh doanh vận tải biển, và các lĩnh vực công nghệ khác.

Các cơ hội việc làm có thể được tìm thấy trong các tổ chức nghiên cứu, công ty, các cơ quan chính phủ, các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ. Đối với những người có trình độ cao và kinh nghiệm trong ngành, họ có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo và quản lý trong các công ty, tổ chức và các tổ chức nghiên cứu.

Sau khi tốt nghiệp ngành hải dương học, bạn có thể tìm thấy các cơ hội việc làm trong lĩnh vực trên. Các công việc bao gồm tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát và quản lý các vấn đề liên quan đến đại dương và các hệ sinh thái nước biển. Có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, tư nhân, các trung tâm nghiên cứu hoặc các tổ chức phi lợi nhuận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây