Ngành Triết học

545

Ngành Triết học là một nền tảng tư duy sâu sắc, cho phép chúng ta tìm kiếm câu trả lời về các câu hỏi cơ bản của cuộc sống như tình yêu, tòa án, quyền riêng tư, và nhiều hơn nữa. Nó cung cấp cho chúng ta kĩ năng phân tích, suy nghĩ và quan sát tổng quát về thế giới xung quanh chúng ta và giúp chúng ta xây dựng một quan điểm sâu sắc về cuộc sống.

nganh triet hoc

1. Thông tin chung về ngành

Triết học là một ngành học cổ điển, có nền tảng rộng về tư duy và giá trị của con người. Nó tập trung vào việc tìm hiểu về tính cách, tính toán và những vấn đề xã hội, nhân văn và tự nhiên. Sinh viên học triết học sẽ được học về các lĩnh vực như: lịch sử triết học, đạo đức, tâm lý, văn học, phi tưởng, kinh tế và chính trị.

Ngành Triết học có mã ngành là

2. Các trường có ngành triết học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành triết học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành triết học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành triết học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp C19: Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D14: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
 • Tổ hợp C01: Văn, Lịch sử, Địa lí
 • Tổ hợp C15: Văn, Toán, Khoa học xã hội
 • Tổ hợp D04: Văn, Toán, tiếng Trung
 • Tổ hợp D15: Văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D83: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

4. Chương trình đào tạo ngành triết học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành triết học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 19
1 Triết học Mác – Lê nin 4
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 3
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3
6 Ngoại ngữ B1: Tiếng Anh B1/ Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC
Các học phần bắt buộc
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
13 Xã hội học đại cương 3
14 Tâm lí học đại cương 3
15 Lôgic học đại cương 3
16 Tin học ứng dụng 3
17 Kĩ năng bổ trợ 3
Các học phần tự chọn
18 Kinh tế học đại cương 2
19 Môi trường và phát triển 2
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22 Nhập môn năng lực thông tin 2
23 Viết học thuật 2
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
Các học phần bắt buộc
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1: Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1/ Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2: Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2/ Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 2
29 Khởi nghiệp 3
30 Đạo đức học đại cương 3
31 Mỹ học đại cương 3
Các học phần tự chọn
32 Phương thức sản xuất châu Á 3
33 Triết học giáo dục 3
34 Triết học quản lý 3
35 Lịch sử Đông Nam Á 3
36 Nhập môn khoa học du lịch 3
37 Văn hóa du lịch 3
38 Báo chí truyền thông đại cương 3
39 Tôn giáo học đại cương 3
40 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam 3
41 Đại cương về quản trị kinh doanh 3
42 Khoa học quản lý đại cương 3
43 Quản lý nguồn nhân lực 3
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH
Các học phần bắt buộc
44 Triết học Mác – Lênin: những vấn đề lý luận và thực tiễn 3
45 Tác phẩm kinh điển triết học Mác – Lênin 3
46 Lôgic học biện chứng 3
Các học phần tự chọn
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành
47 Triết học trong khoa học tự nhiên 3
48 Triết học văn hóa 3
49 Phương pháp giảng dạy triết học 3
50 Triết học chính trị 3
51 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa đương đại 3
52 Triết học của thế giới đương đại – những vấn đề và triển vọng 3
Định hướng kiến thức liên ngành
53 Khoa học chính sách 3
54 Chính sách xã hội 3
55 Khoa học tổ chức 3
56 Triết học tôn giáo và tôn giáo học so sánh 3
57 Hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam 3
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 49
a Học phần chung cho các hướng chuyên ngành 25
Học phần bắt buộc
58 Lịch sử triết học phương Đông cổ – trung đại 4
59 Lịch sử triết học phương Tây cổ – trung đại 4
60 Lịch sử triết học phương Tây cận đại 4
61 Triết học phương Tây hiện đại 3
62 Lịch sử triết học macxit sau V.I. Lênin 2
63 Lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết học Việt Nam 4
Học phần tự chọn
64 Quan hệ sản xuất trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 2
65 Các lý thuyết đương đại về phát triển xã hội 2
66 Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
67 Văn hóa chính trị Việt Nam 3
68 Văn hóa Trung Quốc 2
69 Văn hóa Ấn Độ 2
b Các học phần hướng chuyên ngành (chọn 1 trong 6 chuyên ngành) 14
Chuyên ngành Lịch sử triết học và tôn giáo phương Đông 14
70 Lịch sử triết học phương Đông qua các tác phẩm tiêu biểu 3
71 Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam 4
72 Vấn đề dung thông tam giáo ở Việt Nam 3
73 Sự tiếp biến tư tưởng Đông – Tây ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 2
74 Tư tưởng triết học của Phan Bội Châu 2
Chuyên ngành Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây 14
75 Phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học qua các tác phẩm tiêu biểu 3
76 Vấn đề con người trong lịch sử triết học phương Tây 4
77 Vấn đề đối tượng của triết học 2
78 Các trào lưu triết học Kitô giáo hiện nay 3
79 Vấn đề “tha hóa” trong lịch sử triết học 2
Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 14
80 Lịch sử phép biện chứng mácxít 2
81 Vấn đề sở hữu và cách mạng khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay 4
82 Phép biện chứng duy vật với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 4
83 Mối liên hệ giữa các phạm trù của phép biện chứng duy vật 2
84 Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin về nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 2
Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
85 Tác phẩm kinh điển Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội 3
86 Thể chế xã hội trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 3
87 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 3
88 Đời sống văn hoá tinh thần trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
89 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 3
Chuyên ngành Mỹ học – Đạo đức học
90 Lịch sử Mỹ học 3
91 Triết học Nghệ thuật 2
92 Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 2
93 Lịch sử đạo đức học 4
94 Đạo đức học phương Đông với đạo đức con người Việt Nam hiện nay 3
Chuyên ngành Logic học
95 Lịch sử Lôgic học 3
96 Sự hình thành quan điểm mácxít về nội dung và hình thức của tư duy 3
97 Lôgic trong luật pháp 3
98 Triết học logic và các phương pháp logic biện chứng 3
99 Vấn đề khái niệm trong logic học 2
c Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
100 Thực tập chuyên môn
101 Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
102 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử 3
103 Triết học phương Đông và Triết học phương Tây 2

5. Việc làm ngành triết học sau khi ra trường

Cơ hội việc làm ngành triết học phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sở trường của sinh viên, trình độ học vấn, kinh nghiệm. Những người học triết học có thể tìm kiếm các công việc trong lĩnh vực giáo dục, quản lý, tư vấn, hoặc có thể làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tư vấn.

Tuy nhiên, do đặc điểm của ngành này là chuyên sâu về lý luận, nên việc tìm kiếm việc làm có thể khó khăn hơn so với một số ngành khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây